AllForSkin

 • |
 • |
 • Registreren

Privacy Policy

AllForSkin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AllForSkin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AllForSkin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AllForSkin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht/bestelling, levering en productgerelateerde vragen;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht/bestelling, levering en productgerelateerde vragen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/bestelling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AllForSkin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer (vast/mobiel);
 • E-mailadres;
 • Straatnaam;
 • Huisnummer;
 • Toevoeging;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Type klant (particulier of bedrijf).

Uw persoonsgegevens worden door AllForSkin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van opdracht/bestelling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees (email/social media)

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door AllForSkin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving Nieuwsbrief/socialmedia;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AllForSkin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Telefoonnummer (vast/mobiel);
 • E-mailadres;
 • Straatnaam;
 • Huisnummer;
 • Toevoeging;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Type klant (particulier of bedrijf).

Uw persoonsgegevens worden door AllForSkin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Personen kunnen op ieder moment hun aanmelding ongedaan maken.

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de e-commerce omgeving (hosting, platform webshop en beveiligde payprovider) van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzenden van bestelde producten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

AllForSkin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

AllForSkin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • AllForSkin maakt gebruik van de beveiligde diensten van Lightspeed, waardoor gegevens op beveiligde externe servers staan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

AllForSkin
Burgvliet 137
8226RE Lelystad

[email protected]

 

 

 

 

 

 

Onze merken

Keurmerken

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Socialmedia

© Copyright 2024 AllForSkin - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »